การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

กิจกรรมสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 : ข้อดีข้อเสียของการทำบล็อก

ความคิดเห็นในการจัดทำบล็อกและข้อดี ข้อเสียของการทำบล็อก
สำหรับการทำบล็อกข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก ๆ ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย อย่างน้อยนักเรียนจะได้เกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการเข้าไปใช้งานในบล็อกที่ครูได้สร้างขึ้น และมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชาที่สอนไว้ในบล็อก ละช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และสามารถต่อยอดจากการทำบล็อกโดยการทำเว็ปไซด์ของโรงเรียนได้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 : ระบบข้อมูลสถานศึกษา


ระบบข้อมูลของโรงเรียนเสวียดวิทยา   รัชมังคลาภิเษก
(๑)ข้อมูลสถานศึกษา:โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่๘ ถนนควนรา-วิภาวดี  ตำบลเสวียด
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๖๑๓๓๕  โทรสาร ๐๗๗-๔๖๑๓๓๖ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖

กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS


การใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ประวัติของนางสาวสุภาภรณ์  คลิ้งทอง    รหัสนักศึกษา  53460701055
                            ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  รุ่นที่ 8