การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

กิจกรรมสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 : ระบบข้อมูลสถานศึกษา


ระบบข้อมูลของโรงเรียนเสวียดวิทยา   รัชมังคลาภิเษก
(๑)ข้อมูลสถานศึกษา:โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่๘ ถนนควนรา-วิภาวดี  ตำบลเสวียด
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๖๑๓๓๕  โทรสาร ๐๗๗-๔๖๑๓๓๖ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖

      ข้อมูลนักเรียน: มีจำนวนนักเรียน๒๕๓คนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ๑๖๗คน ชาย๙๗ คนหญิง๗๐คน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ๘๖ คน ชาย๔๖ คน หญิง ๔๐คน
      ข้อมูลบุคลากร:ผู้อำนวยการ ๑ คน ครูประจำการ ๑๕ คน 
ครูอัตราจ้าง ๑ คน  นักการ/ภารโรง ๒ คน     
      ข้อมูลงานทะเบียน: ข้อมูลเด็กจบการศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น๕๐คน  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๒ คน         
      ข้อมูลงานวิชาการ:โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  โครงสร้างเวลาเรียน  
ม.ต้นเวลาเรียนไม่เกิน ๑,๒๐๐ชั่วโมง/ปี ม.ปลาย  รวม ๓ ปี
ไม่น้อยกว่า๓,๖๐๐ชั่วโมง 
       สภาพดี: มีการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Student ๔๔,
Student๕๑Smiss  และโปรแกรม Obec
(๒)บริบทสถานศึกษา:โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษกเป็นโรงเรียนใน
เครือโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกซึ่งทั่วประเทศมีจำนวน  ๓๓โรงเรียนโรงเรียน
อยู่ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ที่ดี   มีโอกาสที่จะนำชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามาร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาได้ดีตลอดจนโรงเรียนมีบรรยากาศ
ทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและมีการประสานสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน
จุดเด่น
ด้านผู้เรียน
         ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยสถานศึกษา
มีโครงการและกิจกรรมคือโครงการเด็กดีศรีเสวียดกิจกรรมทำความดีสะอาด
เขตพื้นที่ชุมนุมออมทรัพย์นำผู้เรียนไปศึกษาพระธรรม ณ วัดสวนโมกขพลา
รามนิมนต์พระมาอบรมสั่งสอนทุกสัปดาห์และผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีสถานศึกษาได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมคือโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายกิจกรรมการออกกำลังกาย หน้าเสาธง
โครงการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ กิจกรรมงานระบบช่วยเหลือดูแล
ผู้เรียน สถานศึกษาสาธารณสุขตำบล และชุมชนร่วมดำเนินงานครูที่
ปรึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียน ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน
มีการติดตามดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้
มีผู้รับผิดชอบมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประเมินผล
และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา๓ ปี
    ด้านครู     
         ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอ
ด้านผู้บริหาร         
         สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหาร และระบบบ
ริหารที่มีความคล่องตัวสูง มีการบริหารเชิงกลยุทธ์บริหารโดยใช้
หลักการที่มีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบถ่วงดุลมีการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฏกระทรวง  
จุดที่ควรพัฒนา     
ด้านผู้เรียน
         ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และด้านความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้าง
สรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์   
ด้านครู           
          ครูควรได้รับการพัฒนา   ด้านความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการนำผลการประเมิน
มาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้านผู้บริหาร
        สถานศึกษาควรพัฒนาในด้านการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและควรพัฒนาหลัก
สูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(๓)ประยุกต์ใช้โปรแกรม Photo peach :  กับรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ดังนั้นข้าพจึงใช้วิธีคิดคือ นำเอาเนื้อหา
ในหน่วยการเรียนรู้มาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และสร้างเป็นเกม
เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยในข้อคำถามจะมีภาพประกอบ
มีตัวเลือก a,b,cโดยนักเรียนสามารถเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง๑ ข้อ
และทำไปจนครบทั้ง ๑๐ ข้อ ก็จะมีผลคะแนนปรากฏให้ทราบโดยมี
รางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
ใน ขณะเดียวกันถ้านักเรียนไม่สามารถตอบคำถามได้นักเรียนสามารถ
Linkหาข้อมูลในการตอบคำถามจากแหล่งข้อมูลที่ครูสร้างไว้ให้ โดย
ระหว่างทำกิจกรรมจะมีคะแนนเป็นตัวกำหนดรางวัลที่จะมอบให้
จากนั้นในแต่ละสัปดาห์จะมีการประกาศผลและมอบรางวัลสำหรับ
นักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดในห้องคุณครูก็จะใช้เวทีในการทำ
กิจกรรมหน้าเสาธงในการมอบของรางวัล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น