การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

กิจกรรมสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 : ข้อดีข้อเสียของการทำบล็อก

ความคิดเห็นในการจัดทำบล็อกและข้อดี ข้อเสียของการทำบล็อก
สำหรับการทำบล็อกข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก ๆ ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย อย่างน้อยนักเรียนจะได้เกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการเข้าไปใช้งานในบล็อกที่ครูได้สร้างขึ้น และมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชาที่สอนไว้ในบล็อก ละช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และสามารถต่อยอดจากการทำบล็อกโดยการทำเว็ปไซด์ของโรงเรียนได้ด้วย