การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

กิจกรรมสถานศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 : ข้อดีข้อเสียของการทำบล็อก

ความคิดเห็นในการจัดทำบล็อกและข้อดี ข้อเสียของการทำบล็อก
สำหรับการทำบล็อกข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก ๆ ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย อย่างน้อยนักเรียนจะได้เกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการเข้าไปใช้งานในบล็อกที่ครูได้สร้างขึ้น และมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชาที่สอนไว้ในบล็อก ละช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และสามารถต่อยอดจากการทำบล็อกโดยการทำเว็ปไซด์ของโรงเรียนได้ด้วย
                ข้อดีของการทำบล็อก  คือ
1. มีอิสระที่จะนำเสนอ อะไรก็ได้ ที่คิดว่าดี ควรและถูกต้อง
2. มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระและหลากหลาย
3. สามารถปรับแต่ง ตามรูปแบบที่ตนต้องการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้การใช้โปรแกรมอย่างเชี่ยวชาญ
4. สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มผู้สนใจ
5. เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นได้รับทราบ
6. ได้พื้นที่ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  
7. ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือ สิ่งเก่าๆ ที่ยังไม่รู้ ให้รู้มากขึ้น จากการนำมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งกันและกัน
8. ได้มิตรภาพใหม่ๆ  ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ หรือเพื่อน ๆ ที่เรียนด้วยกัน
9. ใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับเพื่อนฝูงเมื่อยามห่างไกลกัน
10. เปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
11. ได้มีโอกาสแนะนำตนเองให้บุคคลอื่นได้รู้จัก รวมทั้งแนะนำสถานศึกษาพร้อมกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาที่ตนทำงานอยู่
12. เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ ให้บุคคลอื่นเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้อย่างอิสะ
13. เปิดโอกาสให้บุคคลต่าง ๆได้แสดงความคิดเห็น  และติชมข้อมูลอย่างใจกว้าง
14. สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การทำมุมความรู้ตามรายวิชาที่ตนเองสอนและ การออกแบบข้อสอบที่ทันสมัย และนักเรียนสามารถทำข้อสอบเลือกตอบในบล็อกที่สร้างไว้ได้
15.  เป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ และสามารถสั่งงาน  หรือให้การบ้านผ่านบล็อก อย่างรวดเร็วและทันยุค ทันสมัยและสอดคล้องกับโลกแหล่งเทคโนโลยีและสารสนเทศ
                ข้อเสียของการทำบล็อก คือ
1. มีอิสระในการนำเสนอข้อมูล บางครั้งเรื่องที่นำมาเสนออาจเป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
2. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลถึงความถูกต้องและเหมาะสมเมื่อเขียนลงในบล็อก
3. ไม่มีการบังคับหรือกำหนดแนวทางในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆลงในบล็อก
4. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อกบางครั้งก็มีความน่าเชื่อถือน้อย
5. การนำเสนอข้อมูลอาจเป็นเรื่องเดิม ๆ หรือซ้ำ ๆ กัน
6. ข้อมูลในการนำเสนอสามารถคัดลอกกันได้
7. คนที่ไม่ได้ทำบล็อกหรือไม่ได้เป็นเครือข่ายด้วยกัน จะรับทราบข้อมูลต่าง ๆ บางครั้งสามารถทำได้ยาก
                ข้าพเจ้ามีความสุขมากๆ และรู้สึกสนุกสนานในการทำบล็อก ๆ  ได้รับความรู้  ตลอดจนเทคนิค  วิธีการต่าง ๆที่อาจารย์ถ่ายทอดให้   อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเองเป็นคนเก่งอะไรหรอกค่ะ  คือชอบที่จะเรียนรู้ สิ่งที่ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิต และชอบที่จะจดรายละเอียดขั้นตอนในการทำทุกอย่างที่อาจารย์สอน เพราะบางครั้งการฟังเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจดจำได้หมดทุกขั้นตอนในการเรียนต้องโทรถามเพื่อน ๆ อยู่บ่อยด้วยเหมือนกัน   แต่ก็ยังมีความสุข และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อถึงคาบเรียนรายวิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ ชอบที่จะเรียน และชอบที่จะฟังอาจารย์อธิบาย และถามเมื่อทำตามไม่ทัน ขณะเดียวกันอาจารย์จะมีการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  และเป็นกันเองกับนักศึกษาเพราะต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรับประโยชน์ในการเรียนมากที่สุด และข้าพเจ้าคิดว่า กิจกรรมต่าง ๆที่อาจารย์ให้ทำในบล็อกนั้นจะสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงานต่อไป


1 ความคิดเห็น:

  1. อาจารย์ได้อ่านแล้วอย่างน้อยน่าจะมีประโยชน์และนำไปใช้ ซึ่งได้ค้นคว้าเอกสารมากจนสามารถนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาคิดว่าน่าจะนำไปใช้และต่อยอดให้นักเรียนที่สอนต่อไป ยินดีสมกับที่เหนื่อยยากตั้งใจให้กับนักศึกษา คิดว่าต่อไปน่าจะมีงานที่ดี ๆ

    ตอบลบ