การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

กิจกรรมสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 : ระบบข้อมูลสถานศึกษา


ระบบข้อมูลของโรงเรียนเสวียดวิทยา   รัชมังคลาภิเษก
(๑)ข้อมูลสถานศึกษา:โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่๘ ถนนควนรา-วิภาวดี  ตำบลเสวียด
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๖๑๓๓๕  โทรสาร ๐๗๗-๔๖๑๓๓๖ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖

กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS


การใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553