การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

กิจกรรมสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ประวัติของนางสาวสุภาภรณ์  คลิ้งทอง    รหัสนักศึกษา  53460701055
                            ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  รุ่นที่ 8            
ชื่อ                       นางสาวสุภาภรณ์   คลิ้งทอง                 แอน
ชื่อเล่น
วัน เดือน ปีเกิด :   29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2521
อยู่บ้านเลขที่     :   93/9 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
จบการศึกษา     :   ระดับปริญาตรี  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วิชาเอก
                                ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช 
                                วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
ปัจจุบันทำงาน   :  โรงเรียนเสวียดวิทยา  รัชมังคลาภิเษก
                                  135 หมู่ที่ 8 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์      089-9724294
งานในหน้าที่      :  รับผิดชอบหัวหน้างานวัดและประเมินผล
ปรัชญา                 :   สักวันฟ้าหลังฝนคงสดใส
คติธรรม                :   ฝันให้ไกลไปให้ถึง
E-mail                :      klingthong@gmail.com

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหาร
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ