การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

กิจกรรมสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 : การใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS


การใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่
Microsoft  Windows  เลือก  Start  จากนั้นไป Programs 
แล้วไปSPSS for Windows บนจอจะมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ
       1.Title  Bar  แสดงส่วนของชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์
       2. Menu  Bar  เมนูคำสั่ง
       3. Icon Bar  สัญลักษณ์คำสั่ง
       4. SPSS Data  Editor ตารางสำหรับการป้อนข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
ตารางสำหรับการกำหนดเกี่ยวกับข้อมูล 2 ส่วน คือ
            4.1  Data  View  สำหรับการป้อนข้อมูล
            4.2  Variable  View สำหรับการกำหนดตัวแปรข้อมูล
และสามารถใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้
File           เป็นเมนูคำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้ม  สร้างแฟ้ม บันทึกแฟ้มข้อมูล
                 อ่านแฟ้มข้อมูลที่สร้างโดยโปรแกรมอื่น ๆ
Edit           เป็นเมนูที่ใช้แก้ไข คัดลอก ตัด ค้นหาข้อมูลภายในหน้าต่างๆ
View         เป็นเมนูที่ใช้จัดแบบตัวอักษร และรูปแบบต่าง ๆ
Data          เป็นเมนุคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อมูล
Transform  เป็นเมนูที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวแปรของแฟ้มข้อมูล 
                  คำนวณหาค่าตัวแปรใหม่โดยใช้ฟังก์ชันของตัวแปรเดิม
Analyze      ใช้เรียกคำสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
Graphs       ใช้ในการสร้างกราฟ
Utilities       ใช้ในการกำหนดตัวแปร
Window     ใช้ในการจัดเรียงหน้าต่างในรูปแบบต่าง ๆ
Help           เป็นคำอธิบายช่วยเหลือ
ขั้นตอนที่ 2. การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
เป็นแบบสอบถาม  จำนวน  20 ชุดโดยแบ่งเป็นด้านๆ จำนวน 4 ด้าน
ขั้นตอนที่ 3. การสร้างไฟล์ข้อมูล
เป็นการสร้างข้อมูลในหน้าต่างของ Data  Editor  โดยเลือก
Variable view แล้วกำหนดชื่อตัวแปรทั้งหมดในไฟล์ประกอบด้วย
     1. Name  เป็นการกำหนดชื่อตัวแปร
     2. Typ     เป็นการกำหนดชนิดของตัวแปร
     3. Width เป็นการกำหนดความกว้าง
     4. Decimals  เป็นการกำหนดจำนวนหลักหลังจุดทศนิยม
     5. lables  เป็นการกำหนดคำอธิบายตัวแปร
     6. Values  เป็นการกำหนดคำอธิบายค่าของตัวแปร
     7. Missing เป็นการกำหนดค่าท่ไม่สมบูรณ์ของตัวแปร
     8. Column  เป็นการกำหนดรูปแบบการวาง
     9. Align เป็นการกำหนดรูปแบบการจัดวางข้อมูล
    10. Measure เป็นการกำหนดสเกลของข้อมูล
          - Nominal  ข้อมูลที่กำหนดเป็นกลุ่ม ๆ เช่น เพศ
จากนั้นพิมพ์ เพศ ไปที่ Value 1 = Value Label ชาย
Value 2 = Value Label หญิง   Scale 1-5
Value 1 = Value Label น้อยที่สุด Value 2 = Value Label น้อย
Value 3 = Value Label ปานกลาง Value 4 = Value Label มาก
Value 5 = Value Label มากที่สุด เมื่อทำครบทั้ง 5 ให้กดO.K
ขั้นตอนที่ 4. การกรอกข้อมูล
ต้องเปลี่ยนหน้าจอเป็น Data View
ขั้นตอนที่ 5. การบันทึกแฟ้มข้อมูล
บันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้  ให้เลือก  File แล้วไปที่ Save As
ขั้นตอนที่ 6. การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Transform
คำสั่ง  Compute
     - ใช้คำนวณค่าของตัวแปรชนิดตัวเลข
     - Target  Variable  ต้องระบุชื่อตัวแปรใหม่ ซึ่งเป็น
ตัวแปรที่รับค่าที่ได้จากการคำนวณโดยใช้คำสั่งCompute
Ta - Td หมายถึง จำนวนด้านที่ 1-จำนวนด้านที่ 4
     -  Numeric Expression เป็นคำสั่งที่กำหนดค่าให้
Target  VariableโดยเปิดหาFunctions SUM(numexpr,numexpr..)
ในช่อง Numeric Expression: SUM(a1,a2,a3,a4 )/4 
หมายถึง จำนวนข้อหารด้วยจำนวนด้าน
ขั้นตอนที่ 7. การเปิดไฟล์ข้อมูล
เลือกคำสั่งจากเมนู File ไป Open ไป Data
ขั้นตอนที่ 8. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เลือกเมนู  Analyze  คลิก Descriptive Statistics และ escriptive
ta,tb,tc,td หมายถึง ด้านมีกี่ด้านใส่เป็น a…แล้วแต่เรากำหนด
เปิดหน้าจอ Descriptive พิมพ์ เพศ a1,a2,a3,a4 แล้วย้ายไป
Variable  a1,a2,a3,a4 SUM tt คือ (ta,tb,tc,td)/4 หาร 4โดย 4
คือ ด้านรวมทั้งหมดมีกี่ด้านเลือก 0.k จะได้ผลลัพธ์

1. การเริ่มเข้าสู่โปรแกรม SPSS  for  Windows จากหน้าจอ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น